Ιδιαζόντως

πραγματικά.

Καλή Λευτεριά!

«Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν· ἀλλὰ πλούσιος εἶ· καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ.»

(Αποκάλυψις Ιωάννου 2:9)

.

«Ιδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.»

(Αποκάλυψις Ιωάννου 3:9)

.

·

.

«The kingdom of the Khazars vanished from the map of the world many centuries ago.

Boaz and Jachin

Boaz and Jachin

Today many people have never even heard of it yet in its day the Khazar kingdom [Khazaria] was a very major power, indeed holding sway over a large empire of subjugated peoples. It had to be reckoned with by the two neighbouring superpowers of that day. To the south and west of Khazaria the Byzantine Empire was in full flower with its Eastern Orthodox Christian civilisation. To the south-east, the Khazar kingdom bordered on the expanding Moslem Empire of the Arab Caliphs. The Khazar’s influenced the histories of both of these empires but, far more importantly, the Khazar kingdom occupied what was later to become a southern portion of Russia between the Black and Caspian Seas. As a result, the historical destinies of the Russians and the Khazars became intertwined in ways which have persisted down to the present day.

In case you have never heard of the Khazars, I think I should mention where you can look to learn more about them. In 1976 a book about the Khazars was published by the British writer [a Jew] Arthur Koestler. The book is titled, The thirteenth tribe – The Khazar Empire And Its Heritage. The American publisher is Random House, New York.

Edward Alexander Crowley

Edward Alexander Crowley

History records that the Khazars were derived from a mixture of Mongols, Turks and Fins. As early as the 3rd Century AD, they were identifiable in constant warfare in the areas of Persia and Armenia. Later, in the 5th Century, the Khazars were among the devastating hordes of Attila, the Hun. Around 550 AD, the nomadic Khazars began settling themselves in the area around the northem Caucasus between the Black and Caspian Seas. The Khazar’s capital of Itil was established at the mouth of the Volga River where it emptied into the Caspian Sea, in order to control the river traffic. The Khazars then exacted a toll of 10% on any and all cargo which passed Itil on the river. Those who refused were attacked and slaughtered.

With the kingdom finally established in the Caucasus, the Khazars gradually began to create an empire of subjugated peoples. More and more Slavonic tribes, who were peaceful compared with the Khazars, were attacked and conquered. They became part of the Khazar Empire, required to pay tribute continually to the Khazar Kingdom. Tribute by conquered peoples has always been a feature of empires, of course, but not in the fashion of the Khazars. The so-called great empires of the world always gave something in return for the taxes they extracted. Rome, for example, made citizens of those they conquered; and in return for the taxes they levied, they brought civilisation, order and protection against attack from would-be invaders. But not so in the Khazar Empire. The people who were subject to the Khazars received only one thing in return for their payments of tribute, and that was a shaky promise – the Khazars would refrain from further attacks and pillage so long as the tributes were paid. Therefore, the subjects of the Khazar Empire were nothing more than the victims of the giant protection racket.

Freemason boaz_jachin

Boaz and Jachin/Γη κα Ουρανός

The Khazar overlords were therefore resented universally and bitterly throughout their domain, but they were also feared because of the merciless way in which they dealt with anyone who stood up to them. And so the Khazar Empire expanded northward to Kiev [Kiev now the capital of UKRAINE, on the Dnieper River. It is Ukraine’s largest city and a major port. One of the oldest European cities, it was a commercial centre as early as the 5th century, and became the capital of KIEVAN RUSSIA in the 9th century and westward to include Magyars, the ancestors of modern Hungary.]

In about 740AD, a stunning event took place. The Khazars had been under continual pressure from their Byzantine and Moslem neighbours to adopt Christianity or Islam, but the Khazar ruler, called the Khakan, had heard of a third religion called JUDAISM. Apparently for political reasons of independence, the Khakan announced that the Khazars were adopting Judaism as their religion. Overnight an entirely new group of people, the warlike Khazars, suddenly proclaimed themselves Jews – adoptive Jews. The Khazar kingdom began to be described as the ‘Kingdom of the Jews’ by historians of the day. Succeeding Khazar rulers took Jewish names, and during the late 9th Century the Khazar kingdom became a haven for Jews of other lands.

Meanwhile the brutal Khazar domination over other peoples continued unchanged. But then a new factor appeared on the scene. During the 8th Century there came coursing down the great rivers – the Dnieper, the Don and the Volga – the eastern branch of the Vikings. They were known as the VARANCIANS, or the RUS. Like other Vikings, the Rus were bold adventurers and fierce fighters, but when they tangled with the Khazars, the Rus often ended up paying tribute like everyone else.

In 862 a Rus leader named Rurik founded the city of Novgorod, and the RUSSIAN NATION was born. The Rus Vikings settled among the Slavonic tribes under Khazar domination, and the struggle between Vikings and Khazars changed in character. It became a struggle by the emerging nation of Russia for independence from Khazar oppression.

Over a century after the founding of Russia’s first city, another momentous event took place. Russia’s leader, Prince Vladimir of Kiev, accepted baptism as a Christian in the year 989. He actively promoted Christianity in Russia, and his memory is revered by Russians today as ‘Saint Vladimir;’ and so a thousand years ago Russia’s tradition as a Christian nation began. Vladimir’s conversion also brought Russia into alliance with Byzantium. The Byzantine rulers had always feared the Khazars, and the Russians were still struggling to free themselves. And so in the year 1016, combined Russian and Byzantine forces attacked the Khazar kingdom. The Khazar

Freemasonry

kingdom was shattered, and the kingdom of the Khazars fell into decline. Eventually most of the Khazar Jews migrated to other areas. Many of them wound up in eastern Europe, where they mingled and intermarried with other Jews. Like the Semitic Jews some 1000 years earlier, the Khazar Jews became dispersed. The kingdom of the Khazars was no more.

As the Khazars moved and lived amongst the Jewish people, the Khazar Jews passed on a distinct heritage from generation to generation. One element of the Khazar Jew heritage is a militant form of ZIONISM. In the view of Khazar Jews, the land occupied by ancient Israel is to be retaken – not by a miracle but by armed force. This is what is meant by Zionism today, and this is the force that created the nation which calls itself Israel today. The other major ingredient of the Khazar Jew heritage is hatred for Christianity, and for the Russian people as the champions of the Christian faith. Christianity is viewed as the force that caused the ancient so-called Kingdom of the Jews; the Khazar kingdom [Khazarial] to collapse. Having dominated much of what is present-day Russia, the Khazar Jews still want to re-establish that domination – and for a millennium they have been trying continually to do just that.

In 1917 the Khazar Jews passed a major milestone towards the creation of their own state in Palestine. The same year they also created the Bolshevik Revolution in Russia. There followed a Christian holocaust, the likes of which the world has never seen. The Khazar Jews were once again in control of Russia after more than 900 years, and they set about the task of destroying the Russian Christians – over 100-million of them, at the same time over 20-million religious Jews also died at the hands of the Khazar Jews. This is what the Russian Christians were up against in their 60-year struggle to overthrow the atheistic Bolsheviks, but they finally succeeded in their overthrow program, and now the 1000-year-old war between the Russian Christians and the Khazar Jews is reaching a climax.

Η αρχιέρεια των ταρώ διαβάζει την τορά, ανάμεσα στην μαύρη  Boaz και την λευκή  Jachin

On August 19, 1979, Rabbi Joel Teitelbaum died in New York. He died in the morning, and was buried the same afternoon. Very short notice, and yet 100,000 Jewish men arrived in time for the funeral. It is hard to imagine how many more hundreds of thousands could not arrive on such short notice. A month later, September 18, his followers placed a memorial tribute by way of a paid advertisement in the “New York Times,” and clearly it spoke for many Jews. Among other things it said, quote: “He was the undisputed leader of all Jews everywhere who had not been infected by Zionism;” and also, quote : ”With a courage all too rare in our time, he called the Zionist state ‘a work of Satan, a sacrilege, and a blasphemy. The shedding of blood for the sake of the Zionist state was abhorrent to him.”These words were spoken by Orthodox Jews mourning for their fallen leader. And the new Christian rulers of Russia would agree, for they too regard the Zionist state of Israel as a counterfeit, a cruel and dangerous hoax for Christians and Jews alike.

The Khazar state called the “Kingdom of the Jews” [Khazaria] a thousand years ago was a parasite, living on the tribute from conquered peoples. Likewise today, Israel depends for its survival on a never-ending flow of support from outside. Left unchecked, the Russians believe that the Khazar Jews will destroy Christianity by means of Zionism; so Russia’s Christian rulers are on the offensive against their enemies of a thousand years – the Khazars.

We Americans who call ourselves Christians have not cared enough to open our eyes to try to save our own country, or to defend our faith. So our land has become the battle-ground of the Christian Russians and their deadly enemies – the Bolsheviks and the Zionists. And like it or not we are caught up in this all-out war.»

khazaria-1.jpg

Πηγή :http://www.orange-street-church.org/text/khazar.htm

ΠΗΓΗ

.

Rockefeller Center

Rockefeller Center/Ο εκπεσών «Προμηθεύς»

.

«Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ· ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος· καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷ ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.»

(Αποκάλυψις Ιωάννου 12:7-9)

Advertisements

Τρίτη, 31 Δεκέμβριος , 2013 - Posted by | Eλλάς, πολιτική, άλλα κόλπα, γεωπολιτική, εθνικά θέματα, μεταφυσική, ορθοδοξία | , ,

4 Σχόλια »

 1. 2:9 Ξέρω καλά τα έργα σου και πως σε κατατρέχουν και πως είσαι φτωχός — κι όμως είσαι πλούσιος. Ξέρω πως σε διαβάλλουν άνθρω­ποι που ισχυρίζονται ότι ανήκουν τάχα στο λαό του Θεού· αυτοί όμως δεν είναι δικοί του, γιατί ανήκουν στη σύναξη του σατανά.

  3:9 Υπάρχουν μερικοί που ισχυρίζονται πως ανήκουν στο λαό του Θεού· αλλά δεν ανήκουν, λένε ψέματα· στην πραγματικότητα ανήκουν στη σύναξη του σατανά. Αυτούς θα τους κάνω να ’ρθούν και να γονατίσουν ταπεινωμένοι μπροστά σου, για να μάθουν πως εγώ εσένα αγάπησα,

  12:7 Έγινε τότε πόλεμος στον ουρανό· από τη μια ο Μιχαήλ με τους αγγέλους του κι από την άλλη ο δράκοντας. Ο δράκοντας με τους αγγέλους του πολέμησε 8 αλλά δεν επικράτησε, κι έτσι δεν του επιτράπηκε να μείνει άλλο στον ουρανό. 9 Έτσι ρίχτηκε ο δράκος ο μεγάλος, ο όφις ο αρχαίος, που λέγεται διάβολος και σατανάς και πα­ραπλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε κάτω στα γη, και μαζί του έριξαν και τους αγγέλους του.

  Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά. Ο θεός να την κάνει τέτοια αφού το αρχικό κείμενο έχει αλλοιωθεί για να μην μας κατηγορήσουν για ρατσιστές.

  «Μάθε ποιον δεν μπορείς να κατακρίνεις για να καταλάβεις ποιος σε κυβερνά.»

  Βολταίρος

  Σχόλιο από filopatria | Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου , 2014

 2. Άντε, το γλύτωσες το πιπέρι στο στόμα. 😛
  Όμως εδώ δεν είναι μόνο το περί Θεού ψεύδος, αλλά κυρίως η φυλετική εξαπάτηση και ο συνεπακόλουθος σφετερισμός κληρονομικών εδαφικών δικαιωμάτων.

  Σχόλιο από mnk | Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου , 2014

 3. […] Πηγή […]

  Πίνγκμπακ από Το βασίλειο των Χαζάρων | Φιλοπατρία | Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου , 2014

 4. * Πρέπει να έχει δει κανείς το βιντεάκι, για να καταλάβει τον λόγο ύπαρξης των φωτογραφιών.

  Σχόλιο από mnk | Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου , 2014


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: